icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kooi Advocaten 

1. Alle opdrachten van cliënten beschouwt de maatschap Kooi Advocaten, verder te noemen Kooi Advocaten als aan haar gegeven, ook als het  uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon, die aan Kooi Advocaten verbonden is, wordt uitgevoerd. Een lijst van leden van de maatschap wordt op verzoek toegezonden.

2. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7: 404 BW en 7: 407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Kooi Advocaten ten behoeve van de opdrachtgevers. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten welke door Kooi Advocaten binnen het kader van haar beroep zijn aanvaard. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en Kooi Advocaten  zijn overeengekomen. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing op de opdracht aan Kooi Advocaten gegeven. De toepasselijkheid wordt uitdrukkelijk door Kooi Advocaten afgewezen.

4. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Kooi Advocaten overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Kooi Advocaten te stellen. Kooi advocaten heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat de opdrachtgever aan de in de vorige zin genoemde verplichting heeft voldaan.

5. Kooi Advocaten bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd. De opdracht tot dienstverlening bestaat uit een inspanning naar beste vermogen, gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens en de aard van de opdracht, tenzij de opdracht uitdrukkelijk voorziet in uitsluitend een handeling of resultaat. 

6. Kooi Advocaten zal bij de inschakeling van derden (waaronder accountants, belastingadviseurs, deurwaarders, deskundigen, adviseurs of dienstverleners) steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Kooi Advocaten is niet aansprakelijk voor eventueel tekortschieten van deze derden. Kooi Advocaten heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever, te laten verrichten door derden.

7. Indien Kooi Advocaten de aan haar gegeven opdracht niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een aan haar niet toerekenbare oorzaak, daaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computerwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken in haar onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Kooi Advocaten alsnog in staat is de opdracht uit te voeren op de overeengekomen wijze, zonder dat Kooi Advocaten in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat Kooi Advocaten tot enige schadevergoeding kan worden gehouden.

8. Opdrachtgever heeft het recht, ingeval zich een situatie zoals bedoeld in artikel 7 voordoet, de opdracht geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

9. Ter voldoening van de aan de advocaat daartoe bij wet opgelegde verplichting is de opdrachtgever verplicht om zich bij het verstrekken van de opdracht, of terstond op eerste verzoek daarna te identificeren met een geldig legitimatiebewijs. 

10. Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is, verstrekt diegene door ondertekening van de opdrachtbevestiging toestemming aan Kooi Advocaten om de persoonsgegevens in een bestand op te nemen. Voor verdere informatie over de verwerking wordt verwezen naar de privacyverklaring van Kooi Advocaten. Kooi Advocaten neemt bij de beveiliging alle zorg in acht die van haar verwacht mag worden. Kooi Advocaten is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door haar betrachte zorg, noch aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij transmissies van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

11. Kooi Advocaten is op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gehouden bij de Financial Intelligence Unit (FIU-Nederland) melding te maken van ongebruikelijke transacties als bedoeld in die wet. Kooi Advocaten is op grond van de Wwft eerst bevoegd de werkzaamheden aan te vangen na afsluiting van de in die wet beschreven procedure ter identificatie van de opdrachtgever en eventuele uiteindelijke belanghebbenden. Kooi Advocaten zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt of zal lijden door of in verband met een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wwft danwel door of in verband met het feit dat Kooi Advocaten de identificatieprocedure als bedoeld in de Wwft nog niet heeft kunnen afronden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Kooi Advocaten. 

 

Aansprakelijkheid

12. De persoonlijke aansprakelijkheid van de op het kantoor van Kooi Advocaten werkzame advocaten, (juridisch) medewerkers en partners/aandeelhouders ( en hun praktijk vennootschappen) wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Uitsluitend Kooi Advocaten is aansprakelijk voor eventueel bij de uitvoering van de opdracht gemaakte fouten. 

13. Indien zich bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van Kooi Advocaten of (voorheen) bij haar werkzame personen(al dan niet werknemer) leidt, dan is de aansprakelijkheid van Kooi Advocaten steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Kooi Advocaten wordt uitgekeerd. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek toegezonden.

14. Indien en voor zover om welke reden ook geen (volledige) uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximale bedrag, dat gelijk is aan drie keer het honorarium dat voor de behandeling van de desbetreffende opdracht aan de cliënt in rekening is gebracht.

15. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of vervolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten. 

16. Kooi Advocaten is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens toezending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Kooi Advocaten of derden.

17. Alle aanspraken van opdrachtgevers komen te vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Kooi Advocaten binnen zes maanden nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten en gronden waarop hij zijn aanspraken baseert.

18. De opdrachtgever is gehouden Kooi Advocaten te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en de door Kooi Advocaten in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand, welke aanspraken van Kooi Advocaten voortvloeien uit de door Kooi Advocaten voor de opdrachtgever verrichtte werkzaamheden.

19. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt, uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst van opdracht, noch aan de verrichte werkzaamheden enig recht ontlenen, ook niet wanneer zij direct of indirect als belanghebbende bij het resultaat zijn aan te merken. Kooi Advocaten en/of de partners van Kooi Advocaten en/of de advocaten van Kooi Advocaten en/of de werknemers van Kooi Advocaten aanvaarden geen aansprakelijkheid jegens derden voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van een opdrachtgever. 

 

Tarieven

20. Het door Kooi Advocaten aan de opdrachtgever in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de jaarlijks door Kooi Advocaten voor elk der medewerkers vast te stellen uurtarieven. Door Kooi Advocaten ten behoeve van opdrachtgevers betaalde voorschotten zullen separaat in rekening worden gebracht.

21. Betaling van het aan opdrachtgever gefactureerde bedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, ten kantore van Kooi Advocaten of door middel van stortingen ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en zonder enig recht op korting of verrekening.

22. Indien opdrachtgever niet binnen de in artikel 15 genoemde termijn, dan wel een in afwijking daarvan schriftelijk tussen partijen overeengekomen termijn heeft betaald, raakt hij bij het verstrijken van deze termijn terstond van rechtswege in verzuim en is hij, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, over het gefactureerde bedrag vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd tot aan de dag van de algehele voldoening, één en ander onverminderd de verder rechten die Kooi Advocaten heeft. 

23. Kooi Advocaten is bevoegd om nakoming van al haar verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen door de opdrachtgever zijn voldaan. 

24. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van de buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 50,--.

25. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag.

 

Diversen

26. Kooi Advocaten bewaart de door haar gevormde dossiers op digitale wijze gedurende een periode van minimaal vijf jaren, waarna tot vernietiging wordt overgegaan. Op een verplichting van Kooi Advocaten tot bewaring van de dossiers c.q. daarvan deel uitmakende stukken, kan geen beroep meer worden gedaan indien na beëindiging van de opdracht c.q. de laatst verzonden declaratie, vijf jaar is verstreken.

27. Kooi Advocaten maakt gebruikt van een klachtenregeling. Deze is te raadplegen op de website van Kooi Advocaten.

28. Kooi Advocaten ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur. Kooi Advocaten is dan ook vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. 

29. Deze algemene voorwaarden zijn mede opgemaakt ten behoeve van al diegene die al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst voor Kooi Advocaten werkzaam zijn of waren.

30. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten, gewijzigde opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers.

31. De rechtsverhouding tussen Kooi Advocaten en opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlandse recht. Alle geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.