icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
advocaten voor verkorten duur partneralimentatie

Termijn partneralimentatie verkort naar 5 jaar

Partneralimentatie verkort naar vijf jaar

Vanaf 2020 wordt de termijn van de partneralimentatie verkort naar maximaal 5 jaar. Op 21 mei 2019 is door de Eerste Kamer het wetsvoorstel herziening partneralimentatie aangenomen. Hierdoor is de duur van de partneralimentatie niet langer twaalf jaar maar 5 jaar. De termijn begint op de datum van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand.

Wanneer het verzoekschrift tot echtscheiding wordt ingediend op of na 1 januari 2020 is de nieuwe alimentatiewet hierop van toepassing.   

Uitzonderingen:

Wanneer een huwelijk minstens 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereikt, dan eindigt de partneralimentatieverplichting pas op het moment dat de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt. De termijn is dan maximaal 10 jaar.

Wanneer uit het huwelijk kinderen zijn geboren, die jonger zijn dan 12 jaar, bedraagt de termijn voor partneralimentatie maximaal 12 jaar. De alimentatie stopt als het jongste kind 12 jaar oud wordt.

Wanneer het huwelijk langer dan 15 jaar heeft geduurd en de alimentatiegerechtigde is 50 jaar of ouder, dan bedraagt de termijn maximaal 10 jaar.

Hardheidsclausule

Voor schrijnende gevallen, waarin op grond van redelijkheid en billijkheid van de alimentatiegerechtigde niet kan worden gevergd dat de alimentatieverplichting eindigt, kan de alimentatiegerechtigde aan de rechtbank verlenging van de termijn verzoeken.