icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin
Echtscheiding & mediation

Echtscheiding & mediation

            - mediation bij dezelfde advocaat

            - ieder een eigen advocaat

____________________________________________________________________

Echtscheiding

Bij een echtscheiding komt allereerst de vraag aan de orde welke manier van scheiden bij u past. Het is belangrijk om een keuze te maken die bij uw situatie past. Er zijn verschillende mogelijkheden.

1. Mediation bij dezelfde advocaat
2. Ieder een eigen advocaat.

Bij ons kantoor werken advocaten die tevens mediator zijn, zodat wij u in beide gevallen van goed advies kunnen voorzien. Voor ondernemers in scheiding hebben wij nog een aparte toelichting gemaakt.

Ad 1 Mediation

Bij een mediation zit u tezamen met een mediator aan tafel om te bespreken welke afspraken u wilt maken over uw echtscheiding. De voordelen van mediation zijn;

  • De echtscheiding kan vaak sneller geregeld worden;
  • De echtscheiding is vaak goedkoper (in sommige gevallen is het zelfs mogelijk om voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking te komen en dit voor € 53,00 per persoon aan advocaatkosten te regelen. Zie voor de criteria op www.rvr.org.) We verwijzen u ook naar het onderdeel tarieven op deze website. Daar kunt u ook de mogelijkheden voor prijsafspraken terugvinden;
  • U hoeft niet naar de rechtbank;
  • De gemaakte afspraken zijn over het algemeen beter te aanvaarden dan een beslissing van de rechtbank, nu u zelf de afspraken heeft gemaakt.

Mediation vergt wel inzet van beide partijen. De rol van mediator is slechts procesbegeleider. U zult zelf de oplossing moeten bedenken, waarbij vanuit de mediator vanzelfsprekend informatie wordt verstrekt om goede keuzes te kunnen maken. Partijen moeten tezamen met de mediator een echtscheidingsconvenant opstellen en eventueel een ouderschapsplan. Deze procestukken zullen dan bij de rechtbank worden ingediend, waarbij de rechtbank wordt verzocht om de echtscheiding uit te spreken en de gemaakte afspraken te bekrachtigen.

Het voordeel van een advocaat-mediator is dat diegene zelf de procestukken mag indienen bij de rechtbank. Er zijn ook mediators op de markt die zelf geen advocaat zijn en voor het indienen van een echtscheidingsverzoekschrift alsnog gebruik moeten maken van een externe advocaat. Bij ons kantoor vindt u daarentegen gekwalificeerde advocaat-mediators die zijn aangesloten bij de Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators en de Mediatorsfederatie, waardoor wij zelf de hele procedure kunnen verzorgen. In tegenstelling tot wat veel denken, zijn advocaat-mediators niet duurder dan andere mediators. Onze advocaten hebben wel een jarenlange universitaire opleidingen genoten, alle specialisatie-opleidingen gevolgd en weten hoe zaken werken bij de rechtbank.

Ad 2 Ieder een eigen advocaat

Soms is het niet mogelijk om via mediation de echtscheiding tot stand te brengen. Dat betekent niet direct dat er een vechtscheiding moet komen. Wij proberen altijd –vooral in het belang van kinderen- in goed overleg tot afspraken te komen met de andere partij. Indien dat niet lukt, zal de rechtbank de knoop moeten doorhakken. Dat heet dan een scheiding op tegenspraak. We zijn met 4 vrouwelijke advocaten, maar staan in de rechtszaal ons mannetje. We zijn assertief en behartigen in dergelijke zaken alleen de belangen van onze eigen client.

We bespreken met u de gevolgen van een echtscheiding en hebben oog voor uw wensen rondom de zorgregeling met de kinderen. U kunt rekenen op een betrouwbaar, praktisch advies over de alimentatie en de verdeling van uw gemeenschap van goederen of de afwikkeling van uw huwelijkse voorwaarden.

De procedure tot echtscheiding wordt gestart doordat één van beide partijen een echtscheidingsverzoekschrift indient bij de rechtbank. Vanaf de datum van indiening van het verzoekschrift echtscheiding wordt de gemeenschap als ontbonden beschouwd. U bent dan alleen nog niet officieel gescheiden. Na het indienen van het echtscheidingsverzoekschrift zal de andere partij een verweerschrift mogen indienen. Daarvoor is de aanwezigheid van een advocaat noodzakelijk. Over het algemeen wordt er na het indienen van deze twee processtukken een zitting bepaald. De rechtbank zal tijdens de zitting de geschilpunten met partijen bespreken en hierover een beslissing nemen. De uitspraak wordt dan vastgelegd in een beschikking. De echtscheidingsbeschikking moet vervolgens worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar partijen zijn gehuwd. Pas na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand is de echtscheiding definitief een feit. Zo’n gerechtelijke procedure neemt al gauw enkele maanden in beslag. Als de situatie erom vraagt, kan de rechter op verzoek van partijen voorlopige voorzieningen treffen oftewel tijdelijke afspraken voor de duur van de echtscheidingsprocedure. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de kinderen, alimentatie of de vraag wie in de woning mag blijven wonen.

Ondernemers en scheiding

Een echtscheiding waarbij een onderneming is betrokken, is een vak apart. Naast de reguliere zaken binnen een echtscheiding, moet er nu ook worden gekeken naar het belang van de onderneming. Veelal maken ondernemers zich zorgen over de toekomst van hun onderneming. Ons kantoor heeft ruime ervaring met ondernemers en partners van ondernemers. Wij gaan graag met u en eventueel met uw accountant in gesprek over uw situatie. Voor partners van ondernemers is het ook mogelijk om een externe accountant te verzoeken advies uit te brengen.

Wat er met de onderneming gaat gebeuren, hangt van vele factoren af. Indien u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, valt uw onderneming in de gemeenschap. Indien u op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd, hangt dat af van de gemaakte afspraken. Het hangt ook af van de rechtsvorm van de onderneming.

Bij een echtscheiding zijn er verschillende methodes om de onderneming te waarderen. Bij kleine ondernemingen of eenmanszaken is het over het algemeen mogelijk om hierover in onderling overleg afspraken te maken. Bij grotere ondernemingen maken we vaak gebruik van de hulp van accountants of externe adviseurs om de juiste waarderingsmethode te bepalen.

De directeur-grootaandeelhouder (DGA)

De DGA ontvang salaris vanuit de BV en lijkt daarmee op een werknemer in loondienst. Het verschil is echter dat een DGA zelf kan bepalen hoeveel salaris hij/zij zichzelf toekent. In het geval van echtscheiding wordt bekeken of enkel het salaris maatgevend is of dat ook de opnames via de rekening-courant en/of dividenduitkeringen een rol moeten spelen. De rechter kan in dergelijke gevallen het salaris corrigeren. Dit kan twee kanten uitwerken. Het kan zijn dat er meer liquiditeit kan worden vrijgemaakt voor alimentatie, maar het kan ook zijn dat er op te grote voet is geleefd. Het berekenen van deze alimentatie is maatwerk en vereist specifieke kennis.

Pensioen ondernemer

Veel directeur-grootaandeelhouders hebben in het verleden pensioen in eigen beheer opgebouwd. De helft hiervan dient in principe afgestort te worden bij echtscheiding. Volgens de rechtspraak mag de continuïteit van de onderneming echter niet in gevaar komen. In de praktijk leidt dit tot veel discussie.

Huwelijkse voorwaarden

Bij een huwelijk voor 1 januari 2018 is er over het algemeen sprake van een gemeenschap van goederen, tenzij er voor of tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt. Na 1 januari 2018 zijn er nieuwe huwelijksregels in werking getreden, waarbij er na een huwelijk sprake is van een beperkte gemeenschap.

Een aantal vormen van huwelijkse voorwaarden komt vaak voor. Bij een zogenaamde koude uitsluiting is er geen enkele gemeenschap van goederen. Alleen de kosten van de huishouding zijn vaak gezamenlijk. Bij een beperkte gemeenschap is er vaak een privé deel voor iedere partner en een gezamenlijk deel. Het gezamenlijke deel moet bij scheiding worden gedeeld.

In de huwelijkse voorwaarden staan vaak verrekenbedingen. Er bestaan twee soorten verrekenbedingen; een periodiek/vaak jaarlijks verrekenbeding of een finaal verrekenbeding waarin staat op welke wijze bij einde huwelijk moet worden afgerekend met elkaar. Helaas geven veel echtgenoten geen uitvoering aan het periodiek verrekenbeding, waardoor er achteraf moeilijk vast te stellen is waar ieder recht op heeft. In de wet is daarom een bepaling opgenomen, inhoudende dat het niet naleven van een periodiek verrekenbeding ertoe leidt dat het totaal aanwezige vermogen van de echtgenoten vermoed wordt te zijn gevormd uit het inkomen dat verrekend had moeten worden. Dit kan tot onverwachte gevolgen leiden.

In de praktijk zien we dat ondernemers vaak huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld om het bedrijf buiten de verdeling te houden en het familiekapitaal veilig te stellen. Indien in dergelijke gevallen sprake is van een niet-nagekomen periodiek verrekenbeding, kan dit zelfs tot gevolg hebben dat bij echtscheiding al het ondernemingsvermogen verdeeld moet worden. Hierbij is van belang hoe het begrip inkomen in de huwelijkse voorwaarden is gedefinieerd. Als er bijvoorbeeld staat inkomen uit arbeid waaronder begrepen winst uit onderneming wordt verrekend en dit is niet gedaan, kan de gehele onderneming in de verdeling vallen.

Het is van belang dat er een deskundige blik geworpen wordt op de specifieke huwelijkse voorwaarden, nu iedere akte van huwelijkse voorwaarden anders van aard en inhoud is en de juridische gevolgen van de echtscheiding ook voor iedere situatie verschillend zijn. Wij kunnen u begeleiden bij de correcte afwikkeling van de huwelijkse voorwaarde.

Ontbinding geregistreerd partnerschap/ beëindiging samenleving

Bij een geregistreerd partnerschap met kinderen, moet het geregistreerd partnerschap worden ontbonden via de rechtbank. Net als bij een echtscheidingsprocedure moet er een ouderschapsplan over de kinderen worden gemaakt. Ook wanneer er geen kinderen zijn en slechts één van de partners wil scheiden, moet dit via de rechtbank. Enkel wanneer partijen het samen eens zijn en geen kinderen hebben, kan het geregistreerd partnerschap zonder rechtbank worden ontbonden.

Ontbinding/beëindiging samenleven of samenlevingscontract

Bij samenwoners is het niet altijd noodzakelijk om een advocaat in te schakelen. Veelal is het mogelijk om het samenlevingscontract in onderling overleg te beëindigen danwel via een aangetekende brief. Toch kan het soms wel verstandig zijn om een advocaat of mediator in te schakelen om mee te denken over de gevolgen van de beëindiging van de samenwoning of de beëindiging van het samenlevingscontract. In het geval er kinderen betrokken zijn, is het altijd verstandig om een advocaat of mediator te raadplegen. De advocaat of mediator kan u dan begeleiden bij het opstellen van een ouderschapsplan.

Vaststellen ouderschapsplan

Als u gaat scheiden, bent u verplicht om afspraken te maken over de kinderen. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in een ouderschapsplan. Het ouderschapsplan moet door beide ouders worden ondertekend en door de rechter worden bekrachtigd. Een ouderschapsplan bevat o.a. de volgende onderwerpen:

  • Hoofdverblijfplaats kind, oftewel bij welke ouder wordt het kind ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand;
  • Verdeling zorgtaken;
  • Hoe de ouders elkaar informatie gaan geven over belangrijke onderwerpen (school, gezondheid etc.);
  • De kinderalimentatie oftewel afspraken over ieders aandeel in de kosten van opvoeding en verzorging van de kinderen.

Ieder ouderschapsplan is uniek. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, kunnen kinderen ook betrokken worden bij de totstandkoming van de inhoud van het ouderschapsplan.

Co-ouderschap

Als ouders de zorgtaken na echtscheiding min of meer verdelen, is er sprake van co-ouderschap. Een 50-50 verdeling in tijd is echter niet noodzakelijk. Het kan ook een 30-70 verdeling zijn. Co-ouderschap draait vooral om veel en goede communicatie. Co-ouderschap is niet in de wet geregeld en ouders kunnen zelf afspraken maken over de verdeling van de kosten.