icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Huwelijkse voorwaarden

Bij een huwelijk voor 1 januari 2018 is er over het algemeen sprake van een gemeenschap van goederen, tenzij er voor of tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt. Na 1 januari 2018 zijn er nieuwe huwelijksregels in werking getreden, waarbij er na een huwelijk sprake is van een beperkte gemeenschap.

Een aantal vormen van huwelijkse voorwaarden komt vaak voor. Bij een zogenaamde koude uitsluiting is er geen enkele gemeenschap van goederen. Alleen de kosten van de huishouding zijn vaak gezamenlijk. Bij een beperkte gemeenschap is er vaak een privé deel voor iedere partner en een gezamenlijk deel. Het gezamenlijke deel moet bij scheiding worden gedeeld.

In de huwelijkse voorwaarden staan vaak verrekenbedingen. Er bestaan twee soorten verrekenbedingen; een periodiek/vaak jaarlijks verrekenbeding of een finaal verrekenbeding waarin staat op welke wijze bij einde huwelijk moet worden afgerekend met elkaar. Helaas geven veel echtgenoten geen uitvoering aan het periodiek verrekenbeding, waardoor er achteraf moeilijk vast te stellen is waar ieder recht op heeft. In de wet is daarom een bepaling opgenomen, inhoudende dat het niet naleven van een periodiek verrekenbeding ertoe leidt dat het totaal aanwezige vermogen van de echtgenoten vermoed wordt te zijn gevormd uit het inkomen dat verrekend had moeten worden. Dit kan tot onverwachte gevolgen leiden.

In de praktijk zien we dat ondernemers vaak huwelijkse voorwaarden hebben opgesteld om het bedrijf buiten de verdeling te houden en het familiekapitaal veilig te stellen. Indien in dergelijke gevallen sprake is van een niet-nagekomen periodiek verrekenbeding, kan dit zelfs tot gevolg hebben dat bij echtscheiding al het ondernemingsvermogen verdeeld moet worden. Hierbij is van belang hoe het begrip inkomen in de huwelijkse voorwaarden is gedefinieerd. Als er bijvoorbeeld staat inkomen uit arbeid waaronder begrepen winst uit onderneming wordt verrekend en dit is niet gedaan, kan de gehele onderneming in de verdeling vallen.

Het is van belang dat er een deskundige blik geworpen wordt op de specifieke huwelijkse voorwaarden, nu iedere akte van huwelijkse voorwaarden anders van aard en inhoud is en de juridische gevolgen van de echtscheiding ook voor iedere situatie verschillend zijn. Wij kunnen u begeleiden bij de correcte afwikkeling van de huwelijkse voorwaarde.