icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Zuiver (beneficiair) aanvaarden of verwerpen erfenis

Zodra de nalatenschap is opengevallen doet de erfgenaam er verstandig aan een keuze te maken op welke wijze hij de erfenis aanvaard of dat hij deze verwerpt. De erfgenaam heeft drie mogelijkheden, namelijk zuiver aanvaarden van de nalatenschap, verwerpen van de nalatenschap of beneficiair aanvaarden

Wanneer de erfenis bestaat uit meer schulden dan bezittingen, dan zijn erfgenamen, die de nalatenschap zuiver hebben aanvaard, aansprakelijk voor deze schulden met hun privé-vermogen. Dit kan de erfgenaam voorkomen door de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Hiervoor zal de erfgenaam een verklaring bij de rechtbank moeten afleggen.  Om de erfenis af te wikkelen wordt de nalatenschap vereffend; de vereffeningsprocedure wordt doorlopen. Daarbij wordt een lijst opgemaakt van de bezittingen en schulden, waarna de bezittingen zo mogelijk worden verkocht om van de opbrengst de schulden te betalen. Aan de rechtbank kan worden verzocht een vereffenaar te benoemen die de vereffening van de nalatenschap op zich neemt.