icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Jeugdrecht

Het jeugdrecht is een veelomvattend rechtsgebied. Het ziet zowel op het civiele recht zoals ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing als het jeugdstrafrecht.

Ondertoezichtstelling (OTS) en uithuisplaatsing (UHP):

In de wet is bepaald dat kinderen onder toezicht kunnen worden gesteld en/of uit huis kunnen worden geplaatst indien er zorgen zijn over de ontwikkeling van het kind. Dit zijn ingrijpende gebeurtenissen binnen een gezin, waaraan vaak een lang traject voorafgaat.

Zodra er een verzoekschrift ondertoezichtstelling wordt ingediend bij de rechtbank(veelal door de Raad voor de Kinderbescherming), volgt er een zitting. Aan de hand van de rapportages van de kinderbescherming oordeelt de rechter of een ondertoezichtstelling noodzakelijk en wenselijk is. U kunt zich ter zitting laten vertegenwoordigen door een advocaat.

Wordt de ondertoezichtstelling uitgesproken, dan is dat meestal voor een jaar. Gedurende dat jaar is het de bedoeling dat er wordt toegewerkt naar een situatie waarbij begeleiding niet meer nodig is. Indien dat niet lukt, kan er een verlenging van de ondertoezichtstelling worden aangevraagd. Tijdens de ondertoezichtstelling kan de gezinsvoogd schriftelijke aanwijzingen naar ouders afgeven. Hiertegen kan ook bezwaar worden gemaakt bij de rechtbank. Hiervoor gelden hele korte bezwaartermijnen.

Een uithuisplaatsing is nog een stap verder. Het is voor ouders en kinderen erg emotioneel en wij kunnen u helpen om de juridische juistheid met u te bespreken.

Jeugdstrafrecht:

Het jeugdstrafrecht geldt voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Soms kan het jeugdstrafrecht ook gelden voor mensen van 18 tot 23 jaar. Voor jeugdstrafrecht gelden andere regels dan voor het strafrecht voor volwassenen. De rechter legt niet alleen een straf op, maar kijkt ook naar de opvoeding en wat het beste is voor de toekomst van het kind.