icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Klachtenregeling

Ontevreden over onze dienstverlening?

Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Deze klachtenregeling geeft u uitleg over wat u dan kunt doen.

Onze interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot mr. B.G. Kooi, klachtenfunctionaris van ons kantoor. Indien vervanging nodig is van mr. B.G. Kooi omdat het een klacht betreft van mr. B.G. Kooi, dan zal mr. S.C. Bosch de aangewezen klachtenfunctionaris van ons kantoor zijn. Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen we schriftelijk bevestigen aan u.

Geschillencommissie Advocatuur

Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. U kunt uw klacht tot uiterlijk 6 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. De geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere client wordt aangebracht. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt geschillen tussen advocaten en cliënten over de kwaliteit van dienstverlening en de hoogte van de declaraties. De commissie kan ook oordelen over verzoeken om schadevergoeding (tot maximaal € 10.000,00). De commissie is alleen bevoegd uitspraak te doen als een client en advocaat schriftelijk hebben afgesproken de commissie een oordeel te vragen bij een geschil. Een advocaat kan wel zelf de commissie verzoeken een uitspraak te doen over onbetaalde declaraties.

In het onderstaande treft u de klachtenprocedure aan:

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

ARTIKEL 2 TOEPASSINGSBEREIK

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Kooi Advocaten en de cliënt.
 2. Iedere advocaat van Kooi Advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

ARTIKEL 3 DOELSTELLINGEN

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud van verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse. 

ARTIKEL 4 INFORMATIE BIJ AANVANG DIENSTVERLENING

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Kooi Advocaten wijst cliënten in de opdrachtbevestiging op de toepasselijkheid van de klachtenregeling.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Advocatuur.

ARTIKEL 5 INTERNE KLACHTPROCEDURE

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mevrouw mr. B.G. Kooi, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. Indien een cliënt van mevrouw mr. B.G. Kooi het kantoor benadert met een klacht, dan treedt mevrouw mr. S.C. Bosch op als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

ARTIKEL 6 GEHEIMHOUDING EN KOSTELOZE KLACHTBEHANDELING

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

ARTIKEL 7 VERANTWOORDELIJKHEDEN

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij. 

ARTIKEL 8 KLACHTREGISTRATIE

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen op kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.