icon-phone arrow icon-search mail pinterest google-plus facebook instagram twitter youtube linkedin

Gezag

Tijdens een huwelijk of geregistreerd partnerschap worden ouders na de geboorte van een kind automatisch belast met het gezamenlijk ouderlijk gezag over een kind. Dit blijft na echtscheiding in principe in stand, tenzij er redenen zijn om eenhoofdig ouderlijk gezag aan te vragen.

Bij samenwonende ouders is dit anders. Ouders moeten naast de erkenning ook het gezamenlijk ouderlijk gezag zelf regelen. Dat kan digitaal via www.rechtspraak .nl of schriftelijk door het indienen van een verzoek bij de rechtbank. Gezamenlijk ouderlijk gezag houdt in dat ouders tezamen belangrijke beslissingen in het leven van hun kind moeten maken (v.b. schoolkeuze, medische keuzes, paspoortaanvraag etc.).

De ongehuwde vaders komen vaak bij ons kantoor langs op het moment dat de relatie met moeder is verbroken en moeder niet wil meewerken aan de aanvraag voor gezamenlijk ouderlijk gezag. Er bestaat dan een mogelijkheid om de rechtbank te vragen om ouders alsnog te belasten met het gezamenlijk ouderlijk gezag. Wij kunnen met u de criteria bespreken die de rechtbank zal toetsen.

Ook in gevallen waarin er sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag kunnen problemen ontstaan. Wij krijgen steeds vaker te maken met zaken waarbij een geschil over de uitoefening van het gezamenlijk ouderlijk gezag wordt voorgelegd aan de rechtbank. Dit kan bijvoorbeeld een geschil zijn over een verhuizing of een schoolkeuze.

Bij gezamenlijk ouderlijk gezag is er toestemming nodig van de andere gezaghebbende ouder om te mogen verhuizen. Indien er geen toestemming wordt verleend, zal de rechtbank een belangenafweging maken en bepalen of er al dan niet vervangende toestemming wordt verleend voor verhuizing. Er is heel veel rechtspraak op het gebied van verhuizingszaken. Door de Hoge Raad zijn criteria ontwikkeld waaraan de rechtbank dergelijke verzoeken zal toetsen. Over het algemeen is het uitgangspunt dat kinderen zoveel mogelijk in hun vertrouwde omgeving moeten opgroeien, maar soms zijn er belangen die zwaarder wegen.